O projektu Ribarske priče

Edukativna staza "Ribarske priče" nastala je u okviru projekta financiranog iz mjere B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a/LAGUR-a Tunera.

Što je FLAG Tunera?

FLAG (engl. Fisheries local action group) ili LAGUR (Lokalna akcijska grupa u ribarstvu) je partnerstvo javnog, civilnog i gospodarskog sektora u ribarstvu, preradi ribe i akvakulturi osnovano s ciljem razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu, doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima.

LAGUR Tunera obuhvaća teritorijalni ustroj sedam jedinica lokalne samouprave: Grada Bakra, Grada Crikvenice, Grada Kraljevice, Grada Novog Vinodolskog, Općine Fužine, Općine Kostrena i Općine Lokve, koje na ovaj način čine jedinstveno ribarstveno područje.

O projektu!

Naziv projekta

Uređenje i opremanje Edukativne staze "Ribarske priče" u Novom Vinodolskom

Opis ulaganja

Ulaganje Uređenje i opremanje Edukativne staze „Ribarske priče“ u Novom Vinodolskom, odnosi se na uređenje edukativne staze, u parku Ivana Mažuranića, uz obalnu šetnicu dr. Franje Tuđmana.

Uređenje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. Uređenje i opremanje edukativne staze - izvedba edukativne staze u Parku Ivana Mažuranića, uz sanaciju okolnih parkovnih sadržaja i elemenata, uključujući postojeću i novu vegetaciju
  2. Promidžbene aktivnosti – dizajn i izrada web platforme koja objedinjuje turističko-edukativne priče iz područja povijesne baštine, ribarstva, akvakulture, zaštite i očuvanja okoliša, a koja je dostupna i putem QR kodova pozicioniranih na betonskim klupama.
  3. Pametna oprema - postavljanje urbane opreme uz korištenje energije iz obnovljivih izvora energije
Svrha projekta

Podizanje svijesti o zaštiti okoliša te stvaranje novog turističko-edukativnog sadržaja, kroz unaprjeđenje javne infrastrukture društvene namjene.

Izvor financiranja

Operacija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

EU sufinanciranje: 833.943,50 HRK

RH sufinanciranje: 147.166,50 HRK